Polityka ochrony danych

 1. Poniższa Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez Administratora Danych osobowych, którym jest:

  Eltak Sp. z o. o. z siedzibą w Żorach, ul. Rybnicka 151, 44-240 Żory, KRS: 0000421264
  NIP: 6511714353, REGON 242943317.

 2. Administrator Danych Osobowych dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności wszystkich osób fizycznych uczestniczących w relacjach biznesowych.
   
 3. Wyznaczyliśmy osobę odpowiedzialną za ochronę danych osobowych, tj. inspektora danych osobowych, z którym można się skontaktować:

  - pod adresem e-mail:inspektor_do@eltak.com.pl
  - pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: Eltak Sp. z o. o. z siedzibą w Żorach, ul. Rybnicka 151, 44-240 Żory (z dopiskiem „Dla Inspektora Danych Osobowych”).
   
 4. Administrator Danych Osobowych zbiera informacje dotyczące osób fizycznych, które prowadzą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, a także dane osób fizycznych, które uczestniczą w procesach biznesowych. Dane osobowe są zbierane w trakcie nawiązywania i realizacji procesów biznesowych (np. umowy gospodarcze) oraz w ramach prowadzonych procesów marketingowych.
   
 5. Do danych osobowych mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy Administratora Danych Osobowych. Do Odbiorców Państwa danych osobowych należą następujące podmioty:

  - nabywcy wierzytelności,
  - biura informacji gospodarczej,
  - jednostki upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
  - podmioty świadczące usługi drukarskie i archiwizacyjne,
  - podmioty świadczące usługi doręczenia korespondencji i przesyłek,
  - podmioty świadczące usługi informatyczne,
  - podmioty świadczące usługi marketingowe i analityczne,
  - podmioty świadczące usługi płatnicze,
  - podmioty świadczące usługi audytorskie i kontrolne,
  - podmioty świadczące usługi księgowo-finansowe,
  - podmioty świadczące usługi prawne i windykacyjne.
   
 6. Administrator Danych Osobowych zapewnia nieprzerwany dostęp do swoich danych i umożliwia ich sprostowanie w każdej chwili. Zapewnia również możliwość przenoszenia danych osobowych, które Państwo dostarczyliście - do otrzymania tych danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, który nadaje się do odczytu maszynowego. Dodatkowo, mają Państwo prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi oraz żądać (w momencie technicznej możliwości), aby dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi. Państwa zgodna na przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych może zostać odwołana,poprzez wycofanie zgody bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, które zostało dokonane przed wycofaniem zgody. W celu skorzystania z ww. prawa, prosimy o kontakt z nami na podstawie danych kontaktowych, które wskazane zostały powyżej.
   
 7. Państwa prawem jest, bez względu na przyczynę, wniesienie w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzanych danych osobowych na potrzeby:

  - marketingu bezpośredniego (w tym profilowania),
  - monitoringu wizyjnego,
  - ustalania bądź obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą umową/umowami lub przetwarzaniem danych osobowych.

  Po otrzymaniu Państwa sprzeciwu, Administrator Danych Osobowych przestanie przetwarzać Państwa dane w celu/celach, co do których wyraziliście Państwo swój sprzeciw, chyba że wykażemy, iż istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania,nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalania, dochodzenia bądź obrony przed roszczeniami. W celu skorzystania z ww. prawa do sprzeciwu, prosimy o kontakt z nami na podstawie danych kontaktowych, które wskazane zostały powyżej.
   
 8. Macie Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru, w momencie, jeżeli uznacie, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących narusza przepisy prawa. Adres prezesa Urzędu Ochrony Danych:

  Urząd Ochrony Danych Osobowych
  ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

 9. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:

  Cel przetwarzania danych osobowych Okres przetwarzania danych osobowych
  Realizacja transakcji kupna-sprzedaży na podstawie umowy, zlecenia, serwisu sprzedażowego (bazując na podstawie prawnej art. 6 ust. 1. lit. b RODO) Zgodnie z ustawą o rachunkowości
  Wystawiona dokumentacja finansowo-księgowa potwierdzająca transakcje kupna-sprzedaży (bazując na podstawie prawnej art. 6 ust. 1. lit. c RODO) Zgodnie z ustawa o rachunkowości
  Dochodzenie roszczeń (bazując na podstawie prawnej art. 6 ust. 1. lit. f RODO) Do czasu przedawnienia roszczeń
  Cele marketingowe na podstawie prawnego interesu Administratora (bazując na podstawie prawnej art. 6 ust. 1. lit. f RODO) Do momentu zakończenia współpracy
  Cele statystyczne i analityczne, ukierunkowane na badaniu potencjału sprzedażowego (bazując na podstawie prawnej art. 6 ust. 1. lit. f RODO) Do czasu zakończenia relacji biznesowej
  Realizacja reklamacji (bazując na podstawie prawnej art. 6 ust. 1. lit. f RODO) Do zakończenia postępowania reklamacyjnego oraz zgodnie z ustawa o rachunkowości
  Ocena współpracy (bazując na podstawie prawnej art. 6 ust. 1. lit. f RODO) Do czasu przedawnienia roszczeń
  Rekrutacja, na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) Zgodnie z art. 22 Kodeksu Pracy przy rekrutacji na umowę o pracę
  Rekrutacja, na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) Zgodnie z art. 22 Kodeksu Pracy przy rekrutacji - umowa cywilnoprawna
   
   
 10. Podstawy prawne przetwarzania danych:

  - art. 6 ust. 1 lit. a RODO wyrażona przez Państwa zgoda,
  - art. 6 ust. 1 lit. b RODO zawarcia i możliwości realizacji łączącej nas umowy,
  - art. 6 ust. 1 lit. c RODO realizacja obowiązku prawnego jaki ciąży na Administratorze Danych Osobowych wynikający z prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego,
  - art. 6 ust. 1 lit. d RODO realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych.
   
 11. Administrator Danych Osobowych ma za zadanie stosować zabezpieczenia, które zapewniają ochronę danych przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, czy tez modyfikacją. Administrator zobowiązuje się chronić wszelkie Państwa dane zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności oraz RODO.