Nasza firma oferuje kompleksowe usługi dla budownictwa komercyjnego, przemysłowego, usługowego, mieszkaniowego, użyteczności publicznej.

Zakres prac jest bardzo rozległy:
 • Opracowanie koncepcji planowanego przedsięwzięcia
 • Uzyskanie koniecznych opinii i warunków technicznych od dostawców
 • Opracowanie projektów budowlanych jak również wykonawczych
 • Uzyskanie pozwolenia na budowę oraz wszelkich koniecznych dopuszczeń
 • Sprawne zarządzanie procesami budowlanymi
 • Kontrola jakości wykonywanych prac
 • Zarządzanie terminowością dostaw
 • Wykonanie prac zgodnie z zaakceptowanym harmonogramem tak aby termin końcowy nie uległ zmianie
 • Nadzory autorskie i inwestorskie
 • Kontrola kosztów i nakładów
 • Prowadzenie dziennika budowy
 • Nadzór poprzez wykwalifikowaną kadrę z wymaganymi uprawnieniami budowlanymi
 • Wykonywanie prac zgodnie ze sztuką budowlaną, normami oraz przepisami BHP
 • Prowadzenie dokumentacji odbiorowej w czasie trwania robót m.in. zanikowych lub ulegających zakryciu
 • Na bieżąco uzyskujemy akceptację projektanta lub Inwestora dotyczącą stosowanych materiałów oraz dostarczamy ich dokumentację
 • Terminowe zakończenie prac budowlanych
 • Wykonanie kompletnej dokumentacji odbiorowej i owykonawczej
 • Wykonanie wszystkich koniecznych pomiarów
 • Uzyskanie dopuszczeń i odbiorów poprzez wszystkie wymagane służby
 • Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie
 • Założenie Książek Obiektów Budowlanych
 • Wykonywanie wszelkich koniecznych przeglądów serwisowych i gwarancyjnych