Sieci zewnętrzne

 • Sieci kanalizacyjne deszczowe, sanitarne, przemysłowe
  • Z PVC
  • Z PEHD
  • Betonowe
  • Kamionkowe
   • Armatura (zasuwy nożowe, burzowe, zwrotne)
   • Separatory (ropopochodne, piasku, tłuszczu, skrobi)
   • Oczyszczanie ścieków
   • Przepompownie ścieków
 • Sieci wodociągowe
  • Z PE
  • Z PVC
  • Z żeliwa szarego i sferoidalnego
   • Armatura (zasuwy, zawory, przyłącza, hydranty uliczne naziemne i podziemne, wodomierze i przepływomierze)
   • Studnie wodomierzowe
 • Sieci gazowe
  • Sieci niskiego ciśnienia
  • Sieci średniego ciśnienia
  • Sieci wysokiego ciśnienia
   • Armatura (zawory, przyłącza, gazomierze)
   • Szafki gazowe
   • Stacje redukcyjno-pomiarowe